Moduł Kasa/Bank

Sprawnie zarządzana firma to taka, której kadra zarządzająca ma w każdej chwili dostęp do aktualnych informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, ponoszonych kosztów czy stanu bieżących należności i zobowiązań.

Dlatego system CDN OPT!MA wyposażony został w moduł Kasa/Bank, którego zadaniem jest nie tylko prosta ewidencja wydatków i wpływów.

Korzystając z modułu Kasa/Bank można znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • jak wygląda przepływ środków pieniężnych w firmie?

Odpowiedź może dotyczyć zarówno przeszłości - to raporty z dokonanych już zapisów kasowych/bankowych, jak i przyszłości - to analiza planowanych wpływów i wydatków

 • jak wygląda preliminarz naszych płatności?

Do preliminarza trafiają planowane terminy spłat należności przez naszych kontrahentów i spłat naszych zobowiązań, daty płatności podatków (np. zaakceptowane do realizacji deklaracje VAT), zatwierdzone listy płac, planowany wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat kolejnych rat kredytów czy miesięczne płatności za energię, telefony, itd. Preliminarz płatności wspiera podejmowanie decyzji finansowych

 • jak wyglądają rozliczenia z dłużnikami i wierzycielami?

CDN OPT!MA dostarcza informacji na temat rozliczeń w postaci wieloprzekrojowych zestawień: niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli, zaległości wg typów dokumentów, nierozliczonych dokumentów wg podmiotów itd.

 • co tak naprawdę przynosi nam zysk? w co inwestujemy? co i dlaczego nas tak dużo kosztuje?

Każdy zapis kasowo/bankowy posiada przypisane definiowalne kategorie. Na tej podstawie można wykonać bardzo pomocne zestawienia pokazujące rozkład kosztów i przychodów w dowolnym podziale.

Funkcjonalność modułu Kasa/Bank obejmuje również:

 • rozliczenia ze wszelkimi podmiotami prawnymi - kontrahentami i urzędami, a także z pracownikami
 • rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów prawnych
 • prowadzenie i rozliczanie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych
 • automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi
 • bankowość elektroniczną - a więc komunikację z systemami typu Home-Banking obejmującą zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodzące) oraz import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank
 • słownik banków, który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR)
 • słownik urzędów (US, ZUS...), który raz uzupełniony jest dostępny ze wszystkich pozostałych modułów systemu CDN OPT!MA
 • inne słowniki - kontrahenci, pracownicy, wspólnicy, banki, urzędy, kategorie, formy płatności...
 • definiowalne schematy numeracji dokumentów

Moduł Kasa/Bank nie może działać samodzielnie. Do uruchomienia modułu wymagana jest licencja na dowolny moduł programu CDN OPT!MA.