Moduł Płace i Kadry

Pełną obsługę działu kadr i rachubę płac wspiera CDN OPT!MA Płace i Kadry - moduł zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Można swobodnie definiować składniki wynagrodzenia i uzależniać ich wysokości m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu pracy. Dostępne są deklaracje podatkowe PIT-11, PIT-40, IFT-1/1R, PIT-4R, PIT-8AR z możliwością wyliczenia i wysłania przelewów miesięcznych zaliczek podatku do Urzędu Skarbowego.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł Płace i Kadry umożliwia przygotowanie raportów dla NFZ, deklaracji INF-D i INF-D-P do PFRON, w postaci elektronicznej oraz zaimportowanie tych deklaracji do programu SOD Offline.

Program dostępny jest w dwóch wersjach.

Moduł podstawowy (Płace i Kadry) umożliwia:

 • roczne ograniczanie podstawy składek emerytalno - rentowych
 • możliwość modyfikacji danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku
 • odnotowywanie czasu pracy na trzy sposoby (w tym metoda uproszczona - wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)
 • seryjne wyliczanie wypłat w ramach danej listy płac dla wszystkich lub tylko wybranych pracowników
 • zgodne z przepisami rozliczanie różnorodnych nieobecności, m.in. zwolnień lekarskich, urlopów
 • kontrolę stopnia wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika
 • rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami
 • wyliczanie składek ZUS i deklaracji dla właścicieli
 • export/import danych kadrowych pracowników i informacji o ich czasie pracy do i z arkusza kalkulacyjnego (MS Office Excel lub Open Office Calc)
 • wydruk deklaracji podatkowych zawsze zgodnych z obowiązującymi wzorcami formularzy
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami
 • możliwość zaimportowania danych pracowników z programu Płatnik, co jest dużym ułatwieniem przy rozpoczynaniu pracy z CDN OPT!MA, niezależnie od tego, z jakiego oprogramowania Użytkownik korzystał wcześniej
 • podział wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika na wypłatę gotówkową i przelew na konto bankowe
 • wyliczanie wynagrodzenia akordowego
 • system pożyczek - podział pożyczek na ratę kapitałową oraz odsetki z możliwością oddzielnego księgowania
 • sporządzanie raportów dla NFZ i deklaracji dla PFRON

Moduł rozszerzony (Płace i Kadry Plus) zawiera dodatkowo:

 • obsługę firm mających rozbudowaną strukturę organizacyjną (drzewiasta struktura wydziałów)
 • skomplikowane systemy wynagrodzeń dla wypłat liczonych wg 13 algorytmów, uwzględniające:
 • dowolny wybór składników wynagrodzenia do ostawy oraz wskazanie okresu z jakiego mają być brane pod uwagę
 • definiowanie różnorodnych podstaw obliczeniowych, konstruowanie rozbudowanych wzorów wyliczających dodatki. Do wyboru mamy zastosowanie dowolnej liczby wzorców płacowych, stałych okresowych, operatorów matematycznych, współczynników liczbowych, funkcji warunkowych, funkcji odwołujących się do czasu pracy, nieobecności, indywidualnie przypisanych pracownikom atrybutów
 • automatyczne okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin (kontrola częstotliwości wypłacania składników wynagrodzenia należnych rzadziej niż co miesiąc, takich jak premie kwartalne, czy trzynastki; dowolne ustalanie długości okresu rozliczeniowego nadgodzin (liczby miesięcy) dla poszczególnych grup zatrudnionych)
 • odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do 6 wejść/wyjść w obrębie doby (wersja podstawowa P iK umożliwia rejestrację tylko jednego wejścia/wyjścia)
 • definiowanie stref dla kalendarzy (jakościowe zróżnicowanie czasu pracy mające odzwierciedlenie również podczas naliczania wynagrodzenia)
 • ścisłe powiązanie listy płac z wybranym wydziałem (domyślne filtrowanie pracowników z listy płac uwzględniające wydział oraz symbol wydziału użyty w numeracji)
 • opis analityczny - bardzo szczegółowy opis listy płac tworzony automatycznie w oparciu o predefiniowane w kadrach schematy, z możliwości dodatkowej edycji w elementach wypłaty. Umożliwia predekretowanie kosztów wynagrodzeń wg różnych kryteriów
 • możliwość wykorzystania opisu analitycznego w schematach księgowych modułu Księga Handlowa CDN OPT!MA oraz w module Controlling systemu CDN XL
 • atrybuty czyli cechy, za pomocą, których można opisywać pracowników wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji. Możliwość opisania pracownika dowolnymi niestandardowymi atrybutami (cechami) i zastosowanie ich przy definiowaniu składników wynagrodzenia pozwoli na odpowiednie sparametryzowanie naliczania wynagrodzeń i ułatwia konfigurowanie płac. Wprowadzenie atrybutów zwiększa dodatkowo możliwości systemu w zakresie raportowania i filtrowania pracowników
 • pełna obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramu spłat, raportowanie
 • możliwość wyliczenia kwoty umowy zlecenia od wartości netto do wartości brutto z poziomu formularza umowy

CDN OPT!MA Płace i Kadry można zintegrować również z systemem CDN XL korzystając z dodatkowego modułu synchronizacji. Moduł ten nazywa się wtedy CDN Kadry i Płace XL.