Moduł Środki Trwałe

Moduł Środki Trwałe pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Automatycznie generuje wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem i ewidencją środków trwałych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach Użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa, degresywna jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny. Program uwzględnia szczególne przypadki amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego. Do opisu środka trwałego użytkownik może wykorzystać dowolnie definiowane atrybuty. Pozwalają one np. określić miejsce użytkowania środka trwałego. Moduł pozwala na prowadzenie i drukowanie ewidencji wyposażenia, która wymagana jest rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Program posiada kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą m.in.:

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • rejestrację "historii" środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości
  • tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych
  • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych do księgi
  • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych
  • swobodny opis środków trwałych za pomocą definiowanych atrybutów