Okno informacji bieżących

Zadaniem Okna Informacji Bieżących jest przedstawienie skonsolidowanej informacji o stanie firmy na daną chwilę. Raport jest wywoływany w postaci odrębnego okna. Wyświetlana informacja ma różny charakter i może pochodzić z różnych modułów. Pierwszy ekran tego okna zawiera podstawowe informacje z modułów do jakich operator ma dostęp. Z tego miejsca można przejść na kolejne zakładki, stanowiące bardziej szczegółowe analizy.

Dla poszczególnych modułów dostępne są m.in.:

Kasa/Bank

 • analiza środków finansowych
 • wykaz dokumentów przeterminowanych należności
 • wykaz dokumentów niezrealizowanych zobowiązań

Faktury

 • wykaz faktur sprzedaży z bieżącego dnia
 • wykaz faktur zakupu z bieżącego dnia

Magazyn

 • wykaz przeterminowanych rezerwacji
 • wykaz niezrealizowanych zamówień
 • wykaz dokumentów WZ, do których nie wygenerowano jeszcze faktur

CRM

 • zaległe zadania
 • zadania na dzisiaj

Księga Podatkowa/Księga Handlowa

 • informacja o niezrealizowanych deklaracjach PIT-5, PIT-4 czy VAT-7

Płace i Kadry

 • informacja o wygasających umowach o pracę
 • informacja o kończących się badaniach lekarskich
 • wykaz niezrealizowanych deklaracji

Korzystając z Okna Informacji Bieżących można bezpośrednio z poziomu zakładki z wynikami analiz otworzyć odpowiedni formularz dokumentu lub listy. I tak na przykład w analizach w module Kasa/Bank dotyczących należności czy zobowiązań kliknięcie wybranej pozycji otworzy do edycji formularz związany z daną płatnością w Preliminarzu, w module Magazyn kliknięcie na pozycję w analizach dotyczących rezerwacji otworzy formularz wybranego dokumentu RO itp.

Zestaw informacji jest wspólny dla całego programu. Oprócz tego każdy operator może mieć skonfigurowany własny zestaw. Dzięki temu każdy pracownik otrzyma tylko potrzebne mu informacje: księgowy np. o nie wysłanych deklaracjach, kadrowiec - listę pracowników, którzy muszą zrobić nowe badania lekarskie; handlowiec - wykaz przeterminowanych rezerwacji i zamówień. Jeśli w firmie wykorzystywany jest moduł CRM - każdy otrzyma informacje o dzisiejszych zadaniach do wykonania.