Moduł Controlling

CDN XL wyposażony został w rozbudowany system wielowymiarowej analizy zdarzeń gospodarczych, stanowiący fundament dla rachunkowości zarządczej, controllingu i wielowymiarowych analiz danych. Koncepcja tego systemu osadzona jest na wielowymiarowym opisie analitycznym dokumentów źródłowych (faktur, not memoriałowych, list pac i innych dokumentów generowanych w systemie).

Dokumenty te w naturalny sposób są sygnowane na etapie ich wystawiania wymiarami standardowymi (np. czas, kontrahent, akwizytor, geografia itp.) oraz dodatkowymi definiowalnymi przez użytkownika.W odróżnieniu od standardowych rozwiązań controlling'owych, źródłem danych zarówno dla dekretacji księgowej jak i analiz zarządczych są dokumenty powstające w systemie. System dostarcza tym samym kadrze zarządzającej pełnego zestawu niezbędnych informacji do podejmowania strategicznych decyzji bez konieczności czekania na zaksięgowanie dokumentów czy raporty księgowości sprawozdawczej. Równocześnie każdy wymiar może by powiązany z kontem księgowym np. Centrum z tzw. Miejscem Powstawania Kosztów (MPK), co pozwala w pełni zautomatyzować proces księgowania.

Struktura modułu podzielona jest logicznie na kilka częci: Moduł Klienta Controllingu (obejmujący standardową funkcjonalność dawnego modułu Analiz oraz Controllingu operacyjnego) i Moduł Controlling - Platforma Analityczna (obejmujący standardowo dziedzin analiz wielowymiarowych - Analizy Sprzedaży oraz jako opcje kolejne dziedziny analiz - Analiza Wyników Operacyjnych, Analiza Płatności, Analiza Dodatkowych Kosztów Sprzedaży oraz Analiza Magazynów). Istnieje także możliwość tworzenia analiz controllingowych opartych o dekrety księgowe. Nie mają one na celu zastąpienia analiz operacyjnych opartych o dokumenty handlowe. Zadaniem analiz z planu kont jest dopełnienie strony operacyjnej (szczególnie kosztowej) o zestawienia sprawozdawczości księgowej.

Część operacyjna Controllingu

Część operacyjna Controllingu do procesów budżetowania i tworzenia rozbudowanych zestawie i wielowymiarowych analiz wymaga Platformy Analitycznej i wybranych dziedzin analiz.

Część operacyjna modułu Controlling obejmuje definicje słowników i parametrów (które są równie definiowalne w module administracji) koniecznych do poprawnej pracy tego modułu oraz funkcje operacyjne wykorzystujące te ustawienia. Część konfiguracyjna obejmuje m.in. definicje struktury firmy (w zakresie praw, kosztów i podległości) wraz z obiegiem dokumentów, definicje dodatkowych wymiarów analitycznych, kategorii finansowych, dokumentów a także schematów opisów analitycznych, konfiguracją podzielnika wynagrodzeń oraz automatycznych transformacji danych (DTS). Część operacyjna to także generowanie zleceń wewnętrznych, podzielników wynagrodzeń a także obsługa funkcji budżetowania wg wybranych przez operatorów wymiarów podlegający takim procesom. System CDN XL wyposażony został w Ksiąg Raportów pozwalających zdefiniować zestawienia i analizy wykorzystujące dane zawarte w bazie analitycznej. Pozwala na definiowanie wielowymiarowych zestawie z wykorzystaniem kilku wbudowanych przeglądarek analitycznych. Podstawową jest przeglądarka CDN XL operująca na strukturach drzewa i wykorzystująca mechanizmy zagłębiania się na kolejne poziomy różnych ścieżek wymiarów (drill&down). Kolejne to możliwości wykorzystania funkcji dostępnych w komponentach pakietu Microsoft Office - tabel przestawnych oraz wykresów. Platforma Analityczna modułu Controlling opiera się o Hurtowni Danych (agregując i unifikująca dane pobierane z bazy operacyjnej CDN XL) oraz ściśle współpracująca z Hurtowni Danych Wielodziedzinową i Wielowymiarową bazą Analityczną (OLAP). Analizy zorganizowane są tu w wielowymiarowe dziedziny (kostki) analiz. Dostęp do nich zapewnia Księga Raportów wraz z przeglądarkami analiz zawarte w module Controlling - Klient. Dostępne są następujące dziedziny analiz: Sprzedaż, Koszty Dodatkowe Sprzedaży, Wynik Operacyjny, Płatności, Magazyny oraz analizy oparte o dekrety księgowe.

Analizy danych odbywają się na dedykowanym do analiz serwerze OLAP ( OnLine Analytical Processing), dzięki czemu nie obciążają one pracy operacyjnej firmy.

Budżety mogą by tworzone zarówno dla danych finansowych, jak i ilościowo - jakościowych.