Moduł Księgowy

Praca w Module Księgowość oparta jest o wielopoziomowy plan kont, który, jak inne kartoteki systemu CDN XL, posiada strukturę drzewa, umożliwiając jednocześnie dostosowanie jego budowy do indywidualnych potrzeb użytkownika. System pozwala na powiązanie konta z kartoteką np. kontrahenta, pracownika, urzędu. Moduł posiada również automat kreujący typowy predefiniowany plan kont dla odpowiedniego rodzaju przedsiębiorstwa. Definiowalne są rejestry kasowe i bankowe, stawki i rejestry VAT oraz dzienniki i bufory księgowe grupujące operacje wg ich rodzaju. Możliwe jest również automatyczne naliczanie deklaracji VAT-7 oraz tworzenie innych dowolnych zestawień.

Dane księgowe wprowadzane są do bufora księgowego, w którym - do momentu zatwierdzenia dekretacji -można je weryfikować i korygować. Możliwa staje się, więc symulacja wyników finansowych oraz uzyskanie dowolnych raportów uwzględniających informacje wprowadzone do systemu, ale jeszcze nie zaksięgowane. Zestawienia w module Księgowym mogą być tworzone w oparciu o plan kont, wyniki pośrednich zestawień, ich pozycji jak też uwzględniać definiowane wskaźniki oraz zapisy w buforze.

Moduł Księgowy daje możliwość definiowania szablonów księgowań w znacznej mierze automatyzujących czynności powtarzalne. Mechanizm ten wzbogacają 'inteligentne' wzorce księgowań rozpoznające cechy księgowanych dokumentów i ich elementów. Dzięki temu istnieje możliwość automatycznego księgowania różnego rodzaju dokumentów i wartości (faktur, dokumentów SAD, raportów kasowych, list płac, kosztów własnych sprzedaży i innych) wraz z kontrolą poprawności zapisów.

System daje możliwość równoległej pracy w obrębie kilku okresów obrachunkowych, przy czym okres obrachunkowy jest definiowalny zarówno pod względem długości jak i umiejscowienia w ciągu roku kalendarzowego i nie musi się z nim pokrywać. Istnieje także możliwość wprowadzenia Bilansu Otwarcia w dowolnym momencie okresu obrachunkowego.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokładnego prześledzenia historii transakcji i rozliczeń z kontrahentem jak również wglądu w obroty, stany kont na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu.

W momencie rejestrowania rozliczenia kasowego lub bankowego system może dokonać rozrachunków z nierozliczonymi dokumentami.

W systemie dostępna jest struktura płatności (bieżąca i na dowolny moment).

Moduł Księgowy oferuje szeroką współpracę z systemami homebanking'owymi również w zakresie importu wyciągów bankowych.

Księgowania okresowe pozwalają na automatyzację księgowań powtarzających się operacji np. przeksięgowania kosztów, narzuty, i inne.

W przypadku księgowań walutowych program automatycznie wylicza różnice kursowe.