Moduł Produkcja

Obszar PRODUKCJA w systemie CDN XL dzieli się na dwa moduły - Kompletacji oraz Produkcji.

Moduł Kompletacja

Moduł Kompletacji oferuje rozwiązania pozwalające na definiowanie i wytworzenie produktów. System umożliwia zdefiniowanie składu produktu gotowego jak i półfabrykatów czy podzespołów. Możliwe jest definiowanie dla wyrobu wielu receptur pozwalając na obsługę wielowariantowości składników surowcowych i usług.

W systemie istnieje kartoteka zleceń kompletacyjnych na wytworzenie, jak i na dekompletację produktu. Posiadając listę wszystkich zleceń i pełną informację na ich temat w jednym miejscu, użytkownik płynnie zarządza ich realizacją. Z poziomu zlecenia generowane są odpowiednie dokumenty RW/PW na surowce konieczne do realizacji zlecenia. Może się to odbywać dla całego zlecenia, poszczególnych produktów lub poszczególnych surowców związanych ze zleceniem. Możliwe jest także generowanie dodatkowych dokumentów RW np. dla materiałów nie związanych z wykorzystywaną normą kompletacyjną.

System obsługuje także zwroty surowców oraz przyjęcia produktów ubocznych lub odpadów ze zlecenia kompletacji. W momencie ukończenia zlecenia, następuje rozliczenie zasobów materiałowych jak i usług. Automatycznie wyliczane są koszty związane z wytworzonymi na tym zleceniu wyrobami gotowymi.

Rozliczanie zleceń produkcyjnych może odbywać się wg cen ewidencyjnych lub wg cen rzeczywistych. Dostępne są również mechanizmy częściowego rozliczania produkcji przy rozliczaniu wg kosztów rzeczywistych - czyli możliwości naliczania kosztów produktów w trakcie trwania realizacji zlecenia. Z poziomu tego modułu, mając odpowiednie uprawnienia, można również dokonać księgowania dokumentów RW i PW. W każdej chwili użytkownik ma dostęp do dokumentów, które są związane z danym zleceniem np. czy i kiedy zostało wygenerowane zamówienie zakupu. W każdym momencie dostępny jest stan realizacji zlecenia obejmujący m.in. informacje o ilości i wartości kosztów rzeczywistych surowców pobranych na rzecz realizacji zlecenia.

W każdej chwili istnieje możliwość podglądu stanów magazynowych, dostaw i zamówień na zakup. Posiadając odpowiednie uprawnienia można ingerować w proces i strukturę danego wyrobu. Funkcja umożliwiająca operowanie na zleceniach kompletacji wyłącznie dokumentami magazynowymi (WM i PM) pozwala na wyraźne rozdzielenie etapu realizacji zleceń od etapu ich rozliczania. Dzięki temu możliwe jest całkowite ukrycie wartości składników i produktów przed operatorami obsługującymi moduł oraz umożliwienie przekazywania gotowych wyrobów do dalszej obróbki bez konieczności rozliczania zleceń, w wyniku których te produkty powstały.

Moduł obsługuje również proces dekompletacji, stosowany przy dekompozycji całości na elementy pierwsze (np. rozbiór, remont, procesy sortowania, przepakowanie itp.)

Moduł Produkcja - obsługa zaawansowanych procesów wytwarzania

Od wersji 5.0 systemu CDN XL w ofercie dostępny jest moduł Produkcja pozwalający na obsługę zaawansowanych procesów produkcyjnych. Opiera się on o możliwość kreowania i ewidencjonowania rozbudowanych struktur związanych z obsługą produkcji. Wykorzystując dostępne maszyny, narzędzia i inne zasoby, można wytworzyć zarówno produkty gotowe, jak i półprodukty czy podzespoły.

Istnieje możliwość definiowania i łączenia ze sobą dowolnej ilości obiektów (maszyny, ludzie, zespoły itp.), funkcji (realizowanych przez obiekty), procesów (poszczególnych technologii produkcji) oraz czynności (do wykonania w ramach technologii). System umożliwia definiowanie dla wyrobu wielu norm technologii pozwalając na obsługę wielowariantowości składników surowcowych i usług wraz z przypisaniem dowolnych dokumentów w postaci elektronicznej np. rysunki techniczne, karty procesów itp.

Dzięki kalendarzom związanym z poszczególnymi obiektami oraz dodatkowymi parametrami opisującymi ich wydajności, możliwe jest planowanie i harmonogramowanie produkcji uwzględniające także procesy przestojów, zamówienia i plany sprzedaży oraz aktywne zlecenia produkcyjne.

Oprócz ewidencji, planowania i optymalizacji procesów produkcyjnych, system umożliwia rejestrowanie przebiegu produkcji (faktyczny czas, stosowane zasoby, zużyte surowce i materiały) wraz z rozszerzoną informacją o pochodzeniu surowców, produktów i półproduktów na poziomie partii.

Dzięki elastycznym mechanizmom definiowania procesów produkcyjnych możliwe jest wykorzystanie modułu przy obsłudze linii produkcyjnej, procesach przetwarzania surowców (przetwórstwo, sortowanie itp.) czy realizacji produkcji pod konkretne projekty.

Obieg dokumentów może rozpoczynać się już w momencie złożenia zamówienia, które przekształcane jest do zlecenia produkcyjnego. System weryfikuje dostępność materiałów, umożliwia wygenerowanie zapotrzebowania na brakujące części i pozwala na automatyzację obsługi zleceń.

Moduł pozwala na planowanie realizacji zleceń w odniesieniu do kalendarzy i dostępności wszystkich zasobów koniecznych do realizacji zlecenia. Z poziomu zlecenia generowane są dokumenty rozchodowe (surowce, komponenty, półprodukty) oraz przychodowe (produkty lub półwyroby). Każde zlecenie wyposażone jest w karty pracy pozwalające ewidencjonować dodatkowe informacje niezbędne dla rozliczenia zlecenia i potrzeb ewidencji kadrowo płacowej.

Wycena produktów może odbywać się w oparciu o stałe ceny ewidencyjne, koszty bezpośrednie użytych materiałów (odpowiedniej partii pobranych surowców) lub szacunkowych kosztów rzeczywistych uwzględniających surowce, materiały pomocnicze, użyte urządzenia, wykonaną pracę oraz narzuty (np. koszty stałe lub naliczane okresowo).

Do rozliczania produkcji system udostępnia możliwość księgowania kosztów materiałów bezpośrednich i stosowania kluczy podziałowych do rozksięgowania kosztów płac, amortyzacji, kosztów wydziałowych itp. Proces rozliczania produkcji może także uwzględniać ewidencję i rozbijanie kosztów przezbrojeń linii produkcyjnej na zlecenie lub z uwzględnieniem ich jako kosztów wspólnych (wydziałowych). Istnieje także możliwość częściowej realizacji i rozliczenia zlecenia (sprzedaż produktów z nie zamkniętego zlecenia).